Workshops

Betrek de deelnemers, wissel kennis uit, bereik consensus en neem de optimale beslissing


Online Meetings

Online Meetings Eenvoudig van "One to Many" naar "Many to Many"


Gratis proberen

Ervaar GroupSystems ThinkTank


Conditions

Prijzen Alle vernoemde prijzen in de offerte zijn excl. BTW.
Levering Franco huis, incl. in­voer­rech­ten.
Levertijd Nader overeen te komen.
Dollar/Eurokoers De Dollar/Eurokoers wordt bepaald op het moment van factureren, tenzij anders vermeld in de offerte.
Betalingstermijn licenties    Vooraf
Betalingstermijn sessies   30 dagen na factuurdatum.
Annulering sessie       Binnen 5 werkdagen voor sessiedatum 50% van het offertebedrag
Geldigheidsduur offerte   30 dagen.

Met uitzondering van de voorwaarden zoals in deze offer­te over­eengeko­men, zijn op al onze transacties de "Algemene Voorwaarden voor de Instrumenten­branche" van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrecht­bank te Utrecht alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrie­ken te Amersfoort.

U wordt geacht alle door GroupSupport.com BV verstrekte informatie inzake het onderhavige traject zorgvuldig te behandelen en geheimhouding te betrachten. Dit betekent dat onze offerte noch geheel noch gedeeltelijk schriftelijk of mondeling aan derden ter beschikking mag worden gesteld.

Overeengekomen prijs en overige condities zijn samengesteld met als uitgangspunt dat GroupSupport.com de te verrichten diensten aaneengesloten dan wel volgens de door GroupSupport.com opgestelde projectplanning kan uitvoeren.

Indien zich omstandigheden voordoen welke buiten de invloed van GroupSupport.com een direct aanwijsbaar gevolg hebben voor de tijdsperiode welke benodigd is voor de daadwerkelijke uitvoering van de diensten waardoor de diensten niet aaneengesloten dan wel volgens projectplanning kunnen worden uitgevoerd, is GroupSupport.com gerechtigd de daarmee gepaard gaande meerkosten door te berekenen.